Чотирьох детпутатів з Кіровоградщини оштрафували за фінансові порушення

Äåêëàðàöèÿ îá èìóùåñòâå, äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è îáÿçàòåëüñòâàõ ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Завдяки співпраці обласної прокуратури, руху «Під контролем» та Управління захисту економіки за порушення вимог фінансового контролю стосовно депутатів Маловисківської районної ради, Новомиргородської міської ради та Олександрійської районної ради, склали адмінпротоколи.

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у прес-службі прокуратури області.

За наслідками судового розгляду трьох протоколів про адміністративні правопорушення стосовно вимог фінансового контролю відносно депутата Кіровоградської районної ради, депутата Маловисківської районної ради та двох депутатів Олександрійської районної ради суд ухвалив рішення – визнати депутатів винними та стягнути з них штраф.