Жителів Кіровоградщини просять задекларувати минулорічні доходи

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

З 01 січня 2018 року розпочалась кампанія декларування минулорічних доходів громадян.

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у Кропивницькій ОДПІ.

Цього року громадяни звітують за новою формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Заповнити і подати декларацію можна до 01 травня 2018 року за вибором платника податків в один із таких способів:

— особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
— надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації;
— засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, через сервіс «Електронний кабінет платника податків» на веб-порталі ДФС не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, розміщено на офіційному суб-сайті ГУ ДФС у Кіровоградській області: http://kr.sfs.gov.ua.