Депутатів Аджамської сільради оштрафували за невчасне подання Е-декларацій

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

За участі Кіровоградської місцевої прокуратури суд визнав винним двох депутатів Аджамської сільської ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що депутати без поважних причин несвоєчасно подали електронну декларацію про доходи за 2016 рік. Так, е-декларації чиновників розміщено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції після 30 квітня 2017 року.

За порушення ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд призначив корупціонерам штраф у розмірі 850 грн. Окрім них депутати мають сплатити до бюджету судовий збір.